2022/2023

Przewodniczący: Emilia Polańska
Zastępca: Grzegorz Ligęza , Wiktoria Michalik
Skarbnik: Oktawian Dietzius
Sekretarz: Julia Lasz, Julia Cisowska
Członkowie: Justyna Górka, Patryk Nalepa

Opiekun - Pan Tomasz Wilk, pani Ewa Madzik - Kania

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA ZGODNIE ZE STATUTEM SZKOŁY

 1. Reprezentuje interesy uczniów w zakresie: oceniania, klasyfikowania i promowania form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności.
 2. Przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów takich jak:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2. prawo do organizacji życia szkolnego,
  3. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
  4. prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekuna samorząd.
 3. Opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.
 4. Opracowuje plan zamierzeń na każdy kolejny rok działalności.
 5. Dba o dobre imię i honor szkoły reprezentując ją wraz z pocztem sztandarowym podczas oficjalnych uroczystości odbywających się na terenie szkoły i poza nią.

ORGANA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Organami samorządu, które reprezentują ogół uczniów, są: samorządy klasowe - wybierane według wewnętrznych regulaminów klasowych.

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 1. Samorząd szkolny organizuje pracę samorządu uczniowskiego, reprezentuje go przed nauczycielami i dyrekcją szkoły.
 2. Dba o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 3. Angażuje uczniów do pracy na rzecz szkoły i środowiska (np, akademie okolicznościowe).

ZADANIA OPIEKUNÓW SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

Opiekunowie samorządu szkolnego:

 1. Czuwają nad całokształtem prac samorządu szkolnego.
 2. Zwołują zebrania samorządu.
 3. Pośredniczą w rozmowach z radą pedagogiczną i dyrekcją szkoły w sprawach szkoły i uczniów.
 4. Inspirują pracę samorządu szkolnego.
 5. Czuwają nad zgodnością planu pracy i działań samorządu z planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły i uchwałami rady pedagogicznej